HazeFree Social Enterprise
HazeFree Social Enterprise
ร่วมสนับสนุนการทำเกษตรกรรมที่ยั่งยื่นและปลอดภัย
Good Agriculture Practices
Good Agriculture Practices
ส่งเสริมการทำเกษตรกรรมปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตเกษตรกร
Carbon Credits for Agriculture
Carbon Credits for Agriculture
วนเกษตรเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่อย่างยั่งยืน
กลไกระดมทุนใหม่เพื่อยกระดับสวัสดิภาพสาธารณะของกลุ่มคนชายขอบในเขตภาคเหนือตอนบน การนำกิจการเพื่อสังคมเพื่อเป็นแนวทางของธุรกิจที่ดำเนินการโดยมีบทบาทในการช่วยเหลือสังคมควบคู่ไปด้วยกับการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคม
READ MORE
ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม หรือ พีจีเอสเป็นระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์โดยชุมชน การมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง และต่อเนื่องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของชุมชน ภายใต้หลักการพื้นฐาน ความไว้วางใจซึ่งกันและกันการเป็นเครือข่ายทางสังคม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (IFOAM)
READ MORE
สร้างระบบนิเวศของระบบอาหารที่ยั่งยืนโดยมีการผลิตและบริโภคอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
READ MORE
เปลี่ยนพื้นที่ใช้ไฟเป็นพื้นที่วนเกษตรและรักษาพื้นที่วนเกษตร ร่วมรักษาและเพิ่มจำนวนไม้ยืนต้นในพื้นที่เพื่อป้องกันการใช้ไฟ และเพิ่มจำนวนไม้ยืนต้นในพื้นที่เพื่อป้องกันการใช้ไฟในพื้นที่เกษตรกรรมสู่การทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนและเป้นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
READ MORE

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ยังเป็นการสนับสนุนเกษตรกรมีความมุ่งมั่นในการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนอีกด้วย

เกษตรกร

นี่คือตัวอย่างของเกษตรกรจากหลากหลายพื้นที่ที่มีความตั้งใจในการทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืน เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป้นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ไพโรจน์ ไชย์ณวงค์

ไพโรจน์ ไชย์ณวงค์

เขาอูเล, เชียงใหม่
ผมเริ่มปลูกกาแฟแทรกในพื้นที่ป่าภายในแปลงเพื่อให้มีรายได้รายปี และวางแผนผลิตพืชตามความสามรถและความต้องการของตลาด วางแผนเก็บเกี่ยวทุกสัปดาห์เพื่อให้มีรายได้รายสัปดาห์ไปด้วย
ปฐพี ทองภูคีรีไพร

ปฐพี ทองภูคีรีไพร

เขาอูเล, เชียงใหม่
ผมเริ่มเพาะกล้าและปลูกไม้ผลอย่างกล้วย กาแฟ และอะโวคาโดจากคำแนะนำของโครงการ ปัจจุบันเข้าปีที่ 3 ผมมีรายได้และสามารถพิสูจน์ให้ชาวบ้านได้เห็นว่าเราสามารถทำได้จริง
พ่อสนั่น นันต์ชัย

พ่อสนั่น นันต์ชัย

ท่าวังผา, น่าน
พ่ออยากทำข้าวอินทรีย์ เพราะว่าทำเพื่อสุขภาพ เราทำเองกินเอง ปลอดภัยต่อตัวเอง ส่วนผลผลิตจะได้เท่าไหร่ก็เป็นผลพลอยได้ ทำเคมีได้เยอะจริงแต่ต้นทุนก็เยอะด้วย สุขภาพก็แย่ลง เลยทำอินทรีย์ดีกว่า
70

เกษตรกร

975

พื้นที่ (ไร่)

4

จังหวัด

2000000

สร้างรายได้กว่า (บาท)

Haze Free Social Enterprise จากงานวิจัยสู่วิสาหกิจเพื่อสังคม